Zamówienia publiczne Kielce

Jedną ze specjalizacji Kancelarii Adwokackiej Mateusz Karliński Jakub Wujak s.c. jest obsługa zamówień publicznych. Nasz zespół zapewnia kompleksową pomoc prawną związaną z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, tak podmiotom obowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i Wykonawcom ubiegającym się o pozyskanie publicznych kontraktów na dostawy, usługi czy roboty budowlane. Przez cały okres funkcjonowania Kancelarii zgromadziliśmy wyjątkowo bogate doświadczenie w przedmiotowej dziedzinie oparte na praktyce stosowania Prawa zamówień publicznych. Z tego względu obsługa prawna zamówień publicznych oraz pomoc prawna tak dla Zamawiających jak i Wykonawców udzielana przez naszych Adwokatów stoi na najwyższym poziomie.

Głównym filarem zamówień publicznych jest ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), która m. in. określa:

W

podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy,

W

zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy,

W

zasady udzielania zamówień,

W

etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,

W

tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień,

W

wymagania dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych,

W

organy właściwe w sprawach zamówień,

W

środki ochrony prawnej,

W

pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego,

W

kontrolę udzielania zamówień oraz kary pieniężne,

niemniej jednak odwołuje się ona także do szeregu innych ustaw i wielu rozporządzeń, których znajomość i umiejętność stosowania pozwala na pewne poruszanie się w sferze przetargów publicznych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE USŁUGI PRAWNE DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Kancelaria Adwokacka Mateusz Karliński Jakub Wujak s.c. w ramach stałej lub doraźnej obsługi prawnej Zamawiających oferuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie systemowego wsparcia organizacji i udzielania zamówień publicznych poprzez:

W

doradztwo w zakresie organizacji zamówień publicznych w jednostce, obiegu informacji (komunikacji wewnętrznej) i dokumentów,

W

szkolenia personelu Zamawiającego,

W

pomoc w przygotowaniu regulacji wewnętrznych jednostki dotyczących procedur zakupowych (projektów zarządzeń, regulaminów, decyzji, upoważnień),

W

pomoc w opracowaniu dokumentów związanych z przygotowaniem, prowadzeniem oraz udzieleniem zamówień publicznych w procedurach przewidzianych Prawem zamówień publicznych oraz zamówień wyłączonych spod jurysdykcji tej ustawy,

W

udział w pracach komisji przetargowych,

W

analizę dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami,

W

pomoc w sprawach spornych rozstrzyganych przez właściwe organy i sądy,

W

kompleksową obsługę procedury odwoławczej.

Obsługa prawna zamówień publicznych wykonywana na rzecz Zamawiających przez Kancelarię Adwokacką Karliński Chodkowski Wujak s.c. opiera się na wiedzy i doświadczeniu praktycznym zdobywanym przez wiele lat świadczenia pomocy prawnej i usług eksperckich jednostkom sektora finansów publicznych, stąd usługi prawnicze w materii zamówień publicznych opieramy na podejściu systemowym, obejmującym w odniesieniu do udzielania zamówień publicznych nie tylko przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego, ale uwzględniamy szeroki horyzont aktów prawnych dotyczących gospodarowania środkami publicznymi i odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystywanie, postępowania administracyjnego, nieuczciwej konkurencji, aktów prawa właściwych ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, tym samym gwarantujemy legalność obsługiwanych przez nas procedur oraz podejmowanych przez Zamawiającego decyzji.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE USŁUGI PRAWNE DLA WYKONAWCÓW

Kancelaria Adwokacka Karliński Chodkowski Wujak s.c. w ramach pomocy prawnej dla Wykonawców oferuje:
W

przeprowadzenie analizy dokumentacji przetargowej udostępnionej przez Zamawiającego w tym analizy ryzyka, ze szczególnym naciskiem na treść projektowanych postanowień umowy (wzoru umowy),

W

pomoc w opracowaniu pytań do udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów postępowania,

W

pomoc w przygotowaniu wniosków, ofert, wyjaśnień, odpowiedzi na wezwania Zamawiającego,

W

udział w negocjacjach,

W

przygotowanie projektów umów z podwykonawcami,

W

przygotowanie projektów umów konsorcjum,

W

obsługę procedury odwoławczej w tym reprezentację Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem zamówień publicznych.

Podjęcie przez Wykonawców współpracy z Kancelarią Adwokacką Karliński Chodkowski Wujak s.c. gwarantuje podmiotom ubiegającym się o udzielenie im zamówienia publicznego przejście przez często skomplikowane procedury przetargowe unikając formalnych i prawnych pułapek związanych z udziałem w postępowaniu i zminimalizowanie ryzyka podpisania pozornie intratnej umowy. Obsługa zamówień publicznych i zawartych w ich rygorze umów to często, głównie w przypadku robót budowlanych, związek wieloletni – z tego też powodu wybrana przez Wykonawcę kancelaria zamówień publicznych i dobry prawnik zamówień publicznych, mający duże doświadczenie praktyczne zazwyczaj okazuje się kluczem do sukcesu Klientów w przetargach publicznych.

Jeśli prawnik zamówienia publiczne jest celem Państwa poszukiwań – zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Karliński Chodkowski Wujak s.c. w jej siedzibie – centrum Kielc ul. Seminaryjska 2/1, telefonicznie (+48 41 260 67 56), za pośrednictwem poczty e-mail (biuro@adwokat-kcw.pl) lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący na stronie Kancelarii https://adwokat-kcw.pl/kontakt

Nasza oferta

Prawo cywilne

Prawo karne

Sprawy o podział majątku

Prawo pracy

Rozwody

Prawo spadkowe

Formularz kontaktowy