Kredyty frankowe Kielce

– Opis

Kancelaria Adwokacka Mateusz Karliński Jakub Wujak s.c. reprezentuje klientów w postępowaniach o ustalenie nieważności umowy kredytu we frankach, jak i w postępowaniach o tzw. „odfrankowienie” kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej. Zajmujemy się tzw. „kredytami frankowymi zarówno w zakresie umów kredytowych indeksowanych jak i denominowanych, umowami które cały czas trwają oraz umowami które zostały już zakończone w wyniku spłaty kredytu, a także umowami które zostały wypowiedziane przez bank i skierowane na drogę sądową.

pomoc przy kredytach frankowych w Kielcach

Kredyty frankowe

Naszym głównym celem jest pomoc frankowiczom, realizowana poprzez udzielanie bieżącego wsparcia prawnego. Służymy naszą bogatą wiedzą i doświadczeniem, aby skutecznie doprowadzić do stwierdzenia przez sąd, iż dana umowa kredyt frankowy zawierająca niedozwolone postanowienia umowne jest nieważna, bądź też „odfrankowienia” umowy kredyt w franku, przejawiającego się w usunięciu z niej niedozwolonych klauzul przeliczeniowych

Kredyt we frankach na czym polega?

Historia kredyty we frankach szwajcarskich sięga 2002 roku, od momentu uchwalenia ustawy z dnia 27 lipca 2002r. – Prawo dewizowe. W roku 2005 banki udzieliły kredyty franki na łączną kwotę 10,5 mld złotych. Z kolei do roku 2008 kredyt we frankach szwajcarskich był oferowany kredytobiorcom przez banki już na masową skalę.

Kredyt we frankach na czym polega?

Kredyty frank możemy podzielić na dwie kategorie: kredyt indeksowany oraz kredyt denominowany. Pierwszy z wyżej wymienionych charakteryzuje się tym, że kwota kredytu w umowie jest oznaczona w PLN, a bank wypłaca kredytobiorcy złotówki. Jednocześnie w chwili wypłaty kwota kredytu zostaje przez bank przeliczona na franki szwajcarskie kredyt. W konsekwencji do zamknięcia kredytu saldo zadłużenia pozostaje wyrażone we franku szwajcarskim. Z kolei kredyt franki szwajcarskie denominowany polega na tym, iż kwota kredytu w umowie od początku oznaczona jest jako franki kredyt. W momencie wypłaty kapitału bank dokonuje przeliczenia kwoty kredytu z CHF na PLN, a następnie udostępnia danemu kredytobiorcy określoną ich ilość.

Głównymi motywami jakimi kierowali się od 2002r. kredytobiorcy zaciągając kredyty w CHF były przede wszystkim:

W

niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytów złotowych

W

niższy wkład własny przy kredycie hipotecznym

W

dłuższe okresy kredytowania

W

niższa rata przy spłacie kredytu, a także wyżej oceniona zdolność kredytowa

W

częste zachęty i namowy ze strony pracowników banków

Co z kredytami w frankach? Dlaczego kredyt we frankach jest tańszy?

kredyt we frankach

W praktyce okazało się, że kredyty powiązane z walutą obcą pomimo ich uprzedniej atrakcyjności stały się znacznie droższe od kredytów udzielanych w PLN. Przyczyną takiego stanu rzeczy był jeden istotny fakt – w przeciwieństwie do kredytów złotówkowych w kredytach frankowych wraz ze wzrostem bieżącej raty kredytu wzrastało także saldo zadłużenia, które niejednokrotnie pomimo systematycznej spłaty znacznie przewyższało kwotę udzielonego kredytu. Podnoszono ponadto, iż kredytobiorcy nie byli prawidłowo poinformowani o skutkach zaciągnięcia kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim.

Kredyt we frankach i co dalej?

Zawarcie umowy kredyt frank niekoniecznie wiąże się z obowiązkiem jego spłaty w całości. Ponadto nawet już spłacony kredyt we frankach może być skutecznie podważony przed sądem. Co należy więc zrobić z kredytem we frankach? Pierwszym krokiem jaki należy podjąć jest rzetelne przeanalizowanie danej umowy kredyt w frankach szwajcarskich, w celu stwierdzenia czy znajdują się w niej klauzule abuzywne. Odpowiedź twierdząca na powyższe pytanie otwiera drogę do unieważnienia, bądź „odfrankowienia” umowy kredytu. Pozostaje więc jedno pytanie: jak unieważnić kredyt we frankach?

 W takim wypadku należy skierować do sądu odpowiednie powództwo zawierające właściwie sprecyzowane żądanie oraz listę wymaganych załączników. Kredyt we frankach co dalej?

 Przy pozytywnym dla kredytobiorcy zakończeniu postępowania bank będzie zobowiązany zwrócić mu wszystkie dotychczas spłacone raty odsetkowo-kapitałowe wraz z prowizją, odsetkami i innymi opłatami. Co istotne, nawet w pełni spłacony kredyt we franku nie zamyka drogi do zasądzenia przez sąd zwrotu wyżej wymienionych kosztów kredytobiorcy we frankach, bądź w złotówkach, w związku z wykonaniem umowy kredyt w CHF. Ponadto istnieje również możliwość skierowania do sądu wniosku o zabezpieczenie, którego istotą jest domaganie się zawieszenia spłaty rat na czas trwania postępowania kredyt franki.

 Sprawa o kredyt we frankach – proces o kredyt we frankach, którego celem jest unieważnienie umowy kredytowej wymaga podejmowania dobrze przemyślanych decyzji na każdym etapie jego trwania. Pamiętaj, że aby skutecznie stwierdzić nieważność takiej umowy przed sądem niezbędna może okazać się pomoc profesjonalisty w osobie adwokata! Faktem jest bowiem, iż stosunkowo od niedawna rozpoczynające swoją działalność kancelarie kredytowe, niejednokrotnie nie posiadające w swoich zespołach adwokatów, podejmują próby udzielania pomocy prawnej w wyżej wymienionych sprawach (kredyty we frankach), co często przekłada się przyjęcie błędnej strategii procesowej, skutkującej oddaleniem powództwa przez sąd, bądź koniecznością poniesienia przez kredytobiorcę wysokich, a jednocześnie zupełnie zbędnych kosztów.

Pomoc w kredytach – pomoc dla frankowiczów

Podkreślenia wymaga fakt, iż frankowicze Kielce obdarzyli zespół naszej kancelarii dużym zaufaniem, co doprowadziło do skutecznego unieważnienia wielu umów powiązanych z franki kredyty.

 Oferowana przez Kancelarię Adwokacką Mateusz Karliński Jakub Wujak s.c. pomoc w kredycie frankowym polega na zapewnieniu kompleksowego wsparcia prawnego, obejmującego:

W

rzetelnie przeprowadzoną analizę umowy kredyt w franku szwajcarskim

W

udzielenie porady prawnej wraz z opracowaniem planu dalszego działania

W

sporządzenie pozwu frankowego oraz innych pism procesowych

W

reprezentowanie klienta przed sądem I i II instancji w sprawie kredyt bank frank

Kredyt we frankach jakie banki?

Kredyty frankowe Kielce

Podkreślenia wymaga fakt, iż wielokrotnie kredyty we franku zawierane były z bankami komercyjnymi, które w związku z licznymi fuzjami – przejęciami już nie istnieją. Kredyt we frankach banki – temat ten budzi zainteresowanie frankowiczów, czego potwierdzeniem są wyszukiwane w internecie na forum kredyt we frankach hasła, takie jak m.in. „kredyt bank przejęty”, „lukas bank przejęty”. Co istotne, dla stwierdzenia nieważności umowy kredytowej w CHF nie ma znaczenia z jakim bankiem została ona zawarta. W trakcie naszej działalności reprezentowaliśmy klientów w licznych sporach, przedmiotem których były kredyty w frankach, zawarte z m.in. PKO BP S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A., Bank Peako S.A., czy Bank Millennium S.A.

Nasza oferta

Prawo cywilne

Prawo karne

Sprawy o podział majątku

Prawo pracy

Rozwody

Prawo spadkowe

Formularz kontaktowy