Prawo karne Kielce

– Opis

Prawo karne jest charakterystyczną dziedziną prawa, określającą czyny, będące przestępstwami, kary za ich popełnienie, środki karne oraz środki zabezpieczające, stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego, jak również zasady odpowiedzialności karnej. Z uwagi na jego bezpośrednie skutki wobec wartości konstytucyjnych takich jak m.in. wolność, niezbędne w dbaniu o interesy Klienta jest prawidłowe działanie już od początkowych etapów postępowania.

Kancelaria adwokacka w Kielcach zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego oraz prawa wykroczeń.

Adwokat w sprawach prawnych Kielce

Występujemy w charakterze obrońców osób podejrzanych i oskarżonych, jak również pełnomocników pokrzywdzonych. Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w sprawach o przestępstwa jak i wykroczenia.

 Na prawo karne składa się zespół przepisów, które określają nakazy i zakazy postępowania, wskazują czyny uważane za przestępstwo, regulują sankcje w przypadku złamania przepisów oraz sposoby wykonania kary. Sprawy karne dotyczą tych wszystkich przypadków, w których dana osoba zostaje podejrzana bądź oskarżona o popełnienie czynu zabronionego. Prawo karne obejmuje sprawy dotyczące, np. przestępstw przeciwko zdrowiu, oskarżeń o wyłudzenia, wykroczeń i przestępstw skarbowych, oskarżeń o kradzieże, oszustwa, fałszerstwa, prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości czy oskarżeń o naruszenie nietykalności cielesnej.

Prawo karne

 

Nasi adwokaci posiadają szeroką wiedzę i znajomość norm Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, jak również bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa karnego. Podczas udzielania wsparcia obwinionym, podejrzanym, oskarżonym jak i pokrzywdzonym zapewniają kompleksową pomoc prawną na każdym etapie spraw karnych – w sprawach o przestępstwa oraz o wykroczenia.

Oferujemy pomoc na każdym etapie postępowania:

W

postępowanie przygotowawcze

W

postępowanie sądowe

W

postępowanie apelacyjne

W

postępowanie kasacyjne

W

postępowanie o wznowienie postępowania

W

postępowanie o odroczenie wykonania kary

W

postępowanie o przedterminowe warunkowe zwolnienie

W

postępowanie o dozór elektroniczny

W

postępowaniu o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary

adwokat kielce sprawy karne

Kim jest adwokat karnista?

Osobą, która ma odpowiednią wiedzę, doświadczenie i bieżącą orientację w orzecznictwie sądów jest dobry adwokat Kielce karnista. Nasza Kielecka Kancelaria to miejsce, gdzie można go znaleźć. Dobry prawnik potrzebną wiedzę czerpie, m.in.: z Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego wykonawczego. Adwokat w Kielce od prawa karnego bazuje również na doświadczeniu zdobytym na sali sądowej.

Warto być świadomym tego, że w sprawach karnych często duże znaczenie ma czas. Lepiej nie zwlekać, tylko w momencie, kiedy popełnimy jakieś przestępstwo bądź staniemy się jego ofiarą lub osobą, która zostaje o nie podejrzewana, jak najszybciej skontaktujemy się z adwokatem karnistą z naszej Kancelarii. Im później to nastąpi, tym trudniej będzie, np. porozmawiać ze swoim obrońcą przed przesłuchaniem przez organy ścigania czy ustalić linię obrony. Z pomocy znany adwokat specjalizującego się w prawie karnym można skorzystać także już na etapie postępowania sądowego. Adwokat karny będzie dla ciebie niezbędnym wsparciem.

Adwokat w sprawach karnych reprezentuje interesy pokrzywdzonych przed sądami wszystkich instancji tj. m.in.:

W

przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W

występujemy w imieniu Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym

W

reprezentujemy pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych reprezentujemy pokrzywdzonych

W

występujących z wnioskami o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie

Jak wygląda sprawa karna?

Pierwszym etapem sprawy karnej jest postępowanie przygotowawcze, które z reguły prowadzi policja lub prokuratura. Przesłuchuje się wówczas świadków i podejrzanych, zbierane i zabezpieczane są dowody rzeczowe oraz  sporządzane opinie biegłych.

Postępowanie przygotowawcze może być „w sprawie” lub wobec konkretnej osoby. W pierwszym przypadku ustala się czy popełniono przestępstwo bez pierwotnego wskazania, kto jest za nie odpowiedzialny. Jeśli toczy się przeciwko osobie, wówczas poprzedza je przedstawienie zarzutu podejrzanemu i kończy się w momencie skierowania do sądu aktu oskarżenia.

Drugi etap postępowania karnego toczy się przed sądem, który zapoznaje się ze wszystkimi zgromadzonymi w sprawie dowodami, zanim orzeknie, czy oskarżony popełnił zarzucone mu przestępstwo, czy też jest niewinny. Ponownie zostają przesłuchani świadkowie i po przeprowadzeniu wszystkich dowodów zapada wyrok.

Należy jednak mieć na uwadze, że ogromne znaczenie ma czas, w którym do sprawy zostanie zaangażowany adwokat. Sprawy karne Kielce dotyczą popełnienia czynów prawnie zabronionych. Dlatego istotna jest tutaj dokładna analiza zgromadzonego materiału dowodowego oraz okoliczności popełnionego czynu. Tylko wtedy można obrać skuteczną linię obrony. Najlepsza kancelaria adwokacka w Kielcach będzie w stanie ją skutecznie przygotować.

Jakie przestępstwa ścigane są z urzędu?

Przestępstwa ścigane z urzędu to takie, których popełnienie skutkuje wszczęciem postępowania przez policję lub prokuraturę niezależnie od woli sprawcy czy pokrzywdzonego. W tej kategorii mieści się najwięcej czynów zabronionych i są to m.in.:

W

zabójstwo

W

przywłaszczenie mienia

W

pobicie skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu

W

korupcja

W

kazirodztwo

W

znęcanie się

W

rozpijanie małoletniego

Adwokat w sprawach karnych reprezentuje interesy pokrzywdzonych przed sądami wszystkich instancji tj. m.in.:

W

przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W

występujemy w imieniu Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym

W

reprezentujemy pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych reprezentujemy pokrzywdzonych

W

występujących z wnioskami o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie

Jak wygląda rola adwokata w sprawie karnej?

W

wnosi o udostępnienie akt postępowania

W

zgłasza wnioski dowodowe

W

wnosi uwagi i zastrzeżenia do opinii biegłych

W

przygotowuje apelację

W

występuje z wnioskami o odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary czy przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Może być obrońcą oskarżonego lub pełnomocnikiem procesowym osoby pokrzywdzonej. Skuteczny adwokat Kielce będzie pomocny na każdym etapie postępowania. Obrona klientów w postępowaniach przygotowawczych oraz sprawach sądowych to rodzaj usługi prawnej, na której cenę wpływają takie elementy jak: rodzaj sprawy, stopień jej skomplikowania, zakres obowiązków i czas poświęcony na obsługę klienta.

Nasza oferta

Prawo cywilne

Prawo karne

Sprawy o podział majątku

Prawo pracy

Rozwody

Prawo spadkowe

Formularz kontaktowy